คำถามท้ายบทที่ 3

posted on 15 Sep 2011 20:25 by orapanz
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ " ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว " กับ " จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว "

ตอบ ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหว แต่จุดเหนือศูนย์แผนดินไหว คือตำแหน่งที่อยู่เหนือตำแหน่งของตำแหน่งที่เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินที่ให้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาบนพื้นดิน
 
2. แนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของผิวโลก ในประเทศไทยมีแยวเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดหรือไม่

ตอบ แนวภูเขาไฟและแผ่นดินไหวนั้นจะอยู่บริเวณรอยเลื่อนต่างๆของเปลือกโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นมีแนวรอยเลื่อนขนาดเล็กอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก แต่ภูเขาไฟในประเทศไทยไนั้นเป็นภูเขาไฟที่ไม่มีพลังแล้วทั้งสิ้น 
 
3. แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแยก รอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลกเมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

ตอบ หินไรโอไลต์ (Ryolite) , หินแอนดีไซต์ (Andesite) , หินบะซอลต์ (Basalt) ,หินทัฟฟ์ (tuff) ,หินแอกโกเมอเรต (agglomerate) , หินพัมมิซ (Pumice) , หินสคอเรีย(Scoria) , หินออบซีเดียน (Obsedian) เป็นต้น4. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

ตอบ การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ทำให้หินเปลี่ยนลักษณะเลื่อนตัวแตกตัว และถ่ายโอนพลังงาน อย่างรวดเร็วให้กับพื้นที่ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 
 
5. ท่านคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า"ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

ตอบ เป็นการเปรียบเทียบถึงการทีเราสารมารถนำวัตถุที่ภูเขาไฟพ่นนำออกมาศึกษา และองค์ประกอบของหินสารถนำมาวิเคราะห์ได้6. บอกประโยชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

ตอบ ประโยชน์ของแผ่นดินไหว

1) ทำให้ศึกษาวิจัยโครงสร้างภายในโลกโดยวัด และวิเคราะห์จากคลื่นของการสั้นสะเทือน
2) กระตุ้นการสะสมตัวของแหล่งแร่
โทษของแผ่นดินไหว
1) เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทัรพย์สินเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ได้ จึงเป็นเรื่อง ยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ประโยชน์ของภูเขาไฟระเบิด
1) ทำให้เกิดแผ่นดินใหม่
2) แร่ธาตุมหาศาลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์บนพื้นดิน
3) ทำให้สามารถศึกษาองค์ประกอบของโลก จากการศึกษาองค์ประกอบของธาตุที่ภูเขาไฟพ่นออกมา
4) ทำให้เกิดอัญมณีมีค่าทางเศรษฐกิจ
5) เป็นแหล่องท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
โทษของภูเขาไฟ
1) สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์ต่อพื้นที่โดยรอบ
2) ภูเขาไฟทำให้เกิดควันพิษ และเขม่าปริมาณมหาศาลขึ้นชั้นบรรยากาศทำให้โลกเสียสมดุล


7. อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ "ภูเขาไฟมีพลัง" และ"คาบอุบัติซ้ำ"ตอบ ภูเขาไฟมีพลัง หมายถึง ภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุขึ้นได้อีก

คาบอุบัติซ้ำ หมายถึง ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นซ้ำที่เดิม 

Comment

Comment:

Tweet